partners en organisatie

Benchmarking Publiekszaken is een gezamenlijk initiatief van VNG, NVVB, (voorheen) Stichting Rekenschap, SGBO en Totta Research. De laatstgenoemde twee partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. De genoemde partijen hebben ieder voor zich redenen om dit initiatief te ondersteunen. Die redenen zijn hieronder weergegeven.

KING
Prestatievergelijking biedt gemeenten de kans om eigen presteren systematisch te vergelijken en op basis daarvan te werken aan kwaliteitsverbetering Ook kan zo’n vergelijking bijdragen aan de horizontale verantwoording binnen de gemeente. En daarbij kan het instrument de gemeentelijke prestaties zichtbaar maken voor burgers.

In een stimuleringsprogramma wil het Kwaliteitsinstituur Nederlandse Gemeenten (KING) de verschillende toepassingsmogelijkheden nadrukkelijk onder de aandacht van haar leden brengen en het gebruik van benchmarks met ál deze toepassingsmogelijkheden stimuleren. KING vraagt aandacht voor waardevolle bestaande benchmarks en stimuleert de totstandkoming van goede nieuwe benchmarks die een toegevoegde waarde hebben ten aanzien van het bestaande aanbod.

Als belangrijke beoordelingscriteria gelden voor de KING:

  •     de toegevoegde waarde ten opzichte van andere benchmarks
  •     de bruikbaarheid van indicatoren voor gemeenten -ook voor kwaliteitsverbetering
  •     de betrokkenheid van gemeenten bij interpretatie van de vergelijkingsresultaten
  •     de periodiciteit van de benchmark


Keurmerk
Benchmarking Publiekszaken mag zowel het Benchlearn- als het Benchmark-keurmerk voor benchmarks voeren, uitgegeven door Kwaliteitsinstituur Nederlandse Gemeenten.

NVVB
De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken wil als belangenbehartiger van de vakgroep burgerzaken streven naar een optimale dienstverlening aan de burger binnen werkbare, efficiënte procedures. De NVVB vindt dat van elkaar leren en elkaar stimuleren absolute noodzaak is. De benchmark publiekszaken is een welkome aanvulling op de activiteiten de NVVB-netwerkorganisatie.

Stichting rekenschap
Stichting Rekenschap is per januari 2006 gestopt met haar activiteiten. De stichting Rekenschap wilde bevorderen dat de overheid betere verantwoording gaf over resultaten om zo te komen tot betere kwaliteit. De Stichting vond dat het openbaar maken van prestaties uitvoerende instanties stimuleert om te kijken naar directe resultaten voor de burger. De stichting was ervan overtuigd dat overheden en burgers gebaat zijn bij een initiatief dat vergelijking en leren van elkaar mogelijk maakt. De ervaring leert dat de prestaties van de publieke sector verbeteren wanneer er zo aan burgers verantwoording wordt afgelegd, niet in de laatste plaats omdat instellingen van de methodes van beter presterende collega's kunnen leren en goede resultaten de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.


TOTTA Research
Totta Research is een fullservice onderzoeks- en adviesbureau met een eigentijdse werkwijze en visie.

Sinds 2001 is Totta Research (voorheen Quint Result) actief in het uitvoeren van projecten gericht op het versterken van relaties tussen opdrachtgevers en hun klanten. Dit heeft geresulteerd in veel opdrachten op het gebied van account management in de profit sector. Omdat dienstverlening ook voor de publieke sector een belangrijk aandachtspunt is, heeft Totta sinds 2003 haar aandacht op deze sector gericht. Samen met TNS NIPO en met partnerbureaus op specifieke expertises zijn projecten gestart die zich richten op het structureel bijeenbrengen en ontsluiten van kennis binnen verschillende beleidsterreinen in de lokale overheid. Benchmarking Publiekszaken is daar sinds 2004 een resultaat van.

Andere projecten waarachter Totta de drijvende kracht is zijn:

  • Benchmark Ondernemingsklimaat: Inmiddels hebben meer dan 70 gemeenten deze monitor laten uitvoeren waardoor goed inzicht wordt verkregen in de tevredenheid van ondernemers over hun gemeente als vestigingsplaats en als dienstverlener. Vaak bieden de uitkomsten direct aanleiding tot acties gericht op het versterken van het vestigingsklimaat voor ondernemers.
  • Kennisplatform Infrabeheer: Sinds 2006 werken de Nederlandse tram-infra-bedrijven (GVB, HTM, RET) samen om op basis van de benchmarkfilosofie van Totta Research onderling kennis te delen en gebruik te maken van elkaars beste praktijkvoorbeelden.
  • In samenwerking met TNS NIPO heeft  Totta Research in 2002 Gemeente@home geïntroduceerd. Met dit elektronische burgerpanel bedienen we gemeenten die op een efficiënte, betrouwbare en snelle manier periodiek de mening van een representatieve groep inwoners willen peilen. Op die manier kan het gemeentebestuur beter op de hoogte te blijven van de (veranderende) wensen en behoeften van de burgers. Vaak gaat het daarbij ook om het aftasten van voorgenomen beleidsmaatregelen of het evalueren van de indirecte dienstverlening achteraf. Inmiddels maken 25 gemeenten gebruik van deze panel-dienst.

BMC Onderzoek
In 1964 werd SGBO in het leven geroepen als onderzoeksbureau van de VNG. SGBO ontwikkelde zich tot de benchmarkspecialist voor gemeenten. Deze kennis en ervaring waren voor advies- en managementbureau BMC de reden om SGBO welkom te willen heten in zijn brede organisatie. BMC nam begin 2008 het eigendom van SGBO over van de VNG.

BMC onderzoek voert inmiddels 11 benchmarks uit. Met de benchmarks willen we gemeenten ondersteunen bij het optimaliseren van hun prestaties. BMC onderzoek heeft een eigen methodiek ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het vergelijken van de eigen prestaties. Kenmerkend voor deze methodiek is dat de deelnemers zelf verantwoordelijk blijven voor de uitkomsten. De deelnemers bepalen op welke aspecten de vergelijking plaats zal vinden, welke informatie daarvoor verzameld moet worden en de manier waarop de uitkomsten worden gebruikt. De deelnemers worden gedurende het gehele traject begeleid door BMC onderzoek. Het traject neemt ongeveer een jaar in beslag, waarin de deelnemers gemiddeld vier keer bij elkaar komen. De afzonderlijke gemeenten of organisaties verzamelen de gegevens en voeren deze in in de centrale databank die via internet bereikbaar is. Wanneer alle gegevens verwerkt en geanalyseerd zijn, worden de prestaties van de deelnemers onderling met elkaar vergeleken en kan samen met vergelijkbare deelnemers gezocht worden naar factoren die de verschillen kunnen verklaren. Gedurende het traject wordt informatie uitgewisseld en gaan de cijfers leven.

Naast benchmarks voert BMC onderzoek ook andere vormen van gestructureerd onderzoek uit: tevredenheidsonderzoeken, beleidsevaluaties en monitors, onderzoeken in het kader van de CQ-index, behoefteonderzoeken, burgerpeilingen en omnibusonderzoeken en klantonderzoeken. Opdrachtgevers van BMC onderzoek zijn gemeenten, ministeries, onderwijsinstellingen, provincies, waterschappen, welzijnsinstellingen en zorginstellingen.

Een moment a.u.b.